ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวิสัยใต้ หมุู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวีดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 ต.ค. 2564
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 ก.ย. 2564
3 คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ ที่ 220/2564 เรื่อง แต่งตั้งปลัด อบต.รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
15 ก.ย. 2564
4 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาสะบ้า หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
09 ก.ย. 2564
5 คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ 204/2564 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานระบบสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ก.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การแสดงตัวตนเพื่อตรวจสอบสถานะของคนพิการ งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ก.ย. 2564
7 ประกาสตรวจรับงานจ้างโครการก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. สายค่ายลูกเสือ-แหลมนาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
31 ส.ค. 2564
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 68007 สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
30 ส.ค. 2564
9 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่าง หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 ส.ค. 2564
10 คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ ที่ 164/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
05 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26