ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ้นจากสมาชิกสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ม.ค. 2564
2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง การเดินทางข้ามจังหวัดในเส้นทางสายรอง ในตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 ม.ค. 2564
3 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 พ.ย. 2563
4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต.วิสัยใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563. ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 พ.ย. 2563
5 คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 พ.ย. 2563
6 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.วิสัยใต้ สมัยสามัญที่ 4 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 พ.ย. 2563
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
56
16 ต.ค. 2563
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.68002 สายบ้านวิสัยใต้ - บ้านวัดนอก หมู่ที่ 8 (เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 ต.ค. 2563
9 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 ต.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21